Kontrakt dla Prelegenta

 

Kontrakt konferencyjny pomiędzy:
Prelegentem …………………………………………………………….
a
Organizatorem
v Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej w Polsce

PREAMBUŁA

Zależy nam, aby w ramach V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej pozostać w zgodzie celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej i z założeniami etycznymi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. W związku z tym proponujemy zawarcie kontraktu opisującego współpracę w ramach organizacji i uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej. Kontrakt ma uwspólniać cele i zdefiniować odpowiedzialności. Podobne kontrakty są zawarte z: Prelegentami z zza granicy, Uczestnikami oraz firmami/osobami działającymi z wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej i reklamującymi się podczas Konferencji.

Informacje
organizacyjne dotyczące konferencji

 1. Data: 14-15.09.2024.
 2. Miejsce: Polska, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Kampus Morasko
  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5.
 3. Prelegentem może zostać tylko osoba, która jest uczestnikiem V Międzynarodowej Konferencji, czyli zarejestrowała się i opłaciła swój udział.
 4. Cele V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej zwanej dalej Konferencją:
 • poszerzanie wiedzy z analizy transakcyjnej,
 • poznawanie i integracja środowiska zajmującego się Analizą Transakcyjną w Polsce i Europie,
 • umożliwienie poznania nowych badań i koncepcji,
 • uzyskanie wpływów niezbędnych do prowadzenia działalności PTAT, dlatego cały dochód z konferencji zostanie przekazany na działania propagujące Analizę Transakcyjną w Polsce oraz konieczne opłaty związane z prowadzeniem Stowarzyszenia.
 1. Odbiorcy Konferencji:
 • to osoby pracujące:
  • w dziedzinie psychoterapii – pracujący z dorosłymi, dziećmi i rodzinami,
  • w dziedzinie edukacji – nauczyciele, trenerzy, psycholodzy i pedagodzy pracujący w szkołach i poradniach zajmujących się orzecznictwem
   i szkoleniami dla szkół,
  • w dziedzinie doradztwa – doradcy zawodowi pracujący w organizacjach, planujący ścieżki rozwoju pracowników, prowadzący centra rozwojowe oraz pracownicy urzędów pracy i innych placówek zajmujących się ułatwianiem zdobycia kwalifikacji zawodowych i pracy,
  • w dziedzinie organizacji – trenerzy biznesu, konsultanci, hr-owcy, menadżerowie, coachowie,
 • mogą reprezentować jeden z dwóch poziomów wiedzy i praktyki z AT:
  • poziom I – osoba początkująca w uczeniu się AT – ma wiedzę z poziomu 101,
  • poziom II – osoba zaawansowana w uczeniu się AT – ma powyżej 100 godzin szkoleń w swojej dziedzinie.

Przygotowanie 90 minutowego
warsztatu lub 20 minutowego wystąpienia

 1. Warsztat będzie trwał 90 minut.
 2. Wystąpienie w formie wykładu będzie trwało 20 minut
 3. Warto, żeby warsztat lub wykład był z głównej dziedziny zastosowania Prelegenta i dostosowany do poziomu I lub II słuchaczy. Jeśli Prelegent wybierze poziom I oznacza to, że jeśli podczas warsztatu pojawią się konstrukty, wychodzące poza koncepcję bazową AT, to pojawi się ich krótkie wytłumaczenie.
 4. Prosimy o przygotowanie abstraktu – krótkiego opis – który zostanie zamieszczony w programie Konferencji, do dnia 07 lipca 2024, i przesłanie go w zamieszczonym formularzu na adres: abstrakt@konferencjaat.pl.
 • Opis prowadzonego warsztatu (tzw. Abstrakt) ma posiadać:
  • tytuł,
  • poziom słuchaczy do którego jest adresowany,
  • imię i nazwisko Prelegenta,
  • główne założenia warsztatu/wykładu – prezentacja głównych tez lub hipotez (uzasadnienie dotyczące zajmowania się tym tematem),
  • cele warsztatu lub wykładu,
  • teorię, szczególnie z Analizy Transakcyjnej, do której odwołuje się warsztat lub wykład,
  • literaturę, powiązaną z prezentowaną na warsztacie/wykładzie teorią,
  • streszczenie powinno być zrozumiałe, syntetyczne i wyczerpujące, a jego maksymalna długość to 250 słów.
 1. Prelegent sam zdecyduje: czy chce przygotować materiały, prezentację dla uczestników oraz czy mogą być udostępnione. Koszty przygotowania materiałów ponosi Prelegent.
 2. Na materiałach udostępnianych uczestnikom w dowolnej postaci (druk, prezentacja lub inne) Prelegent może podać tylko swoje imię i nazwisko oraz tytuły w ramach swojego doświadczenia ze stosowania AT
 • Praktyk Analizy Transakcyjnej
 • CTA – w danej dziedzinie
 • PTSTA – w danej dziedzinie
 • TSAT – w danej dziedzinie

Kwalifikacja wystąpienia na V
Międzynarodową Konferencję Analizy Transakcyjnej

 1. Komisja Merytoryczna prześle informację zwrotną dotyczącą warsztatu,
  wystąpienia, w ciągu 1 tygodnia od nadesłania abstraktu.
 2. Komisja merytoryczna, może poprosić Prelegenta o naniesienie poprawek
  w przygotowanym abstrakcie. Na dokonanie poprawek Prelegent ma 7 dni. Nie
  dotrzymanie terminu będzie skutkować odrzuceniem abstraktu.
 3. Jeśli osoba zgłosi swój udział w konferencji jako Prelegent, uiści
  wpłatę, ale nie prześle abstraktu lub nie dokona poprawek w ciągu 7 dni,
  jej zgłoszenie zostanie zakwalifikowane jako Uczestnik.

Prawa autorskie i prawa do
wizerunku

 1. Prawa autorskie do przedstawionych materiałów i treści podczas
  wykładów i warsztatów zostają przy autorach, natomiast stowarzyszenie ma
  prawo do ich udostępnienia na stronie www Konferencji dla uczestników.
 2. Prelegenci wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku np. zdjęć lub
  krótkich filmików zrobionych podczas konferencji, wywiadów. Wizerunek ten
  może być publikowany na stronie FB Konferencji oraz www i materiałach
  związanych ze Stowarzyszeniem.
 3. Prelegenci jeśli zgodzą się nagrać informacje o swoim wystąpieniu
  i/lub udostępnić swoje zdjęcie do reklamowania V Konferencji wyrażają
  zgodę na publikację ich wizerunku w ww. nośnikach.

Wynagrodzenia wszystkich
Prelegentów i innych osób pracujących przy Konferencji

 1. Wszyscy Prelegenci z zagranicy i z Polski prowadzą swoje warsztaty i
  wykłady oraz udostępniają materiały nieodpłatnie.
 2. Prelegenci mają obowiązek opłacić swoje uczestnictwo w Konferencji
  oraz Bankiecie – jeśli się na niego wybierają.
 3. Prelegenci sami pokrywają koszt przybycia na Konferencję oraz nocleg
  jeśli go potrzebują.
 4. Nikt z Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Merytorycznego nie
  pobiera wynagradzania za swoją pracę przy zorganizowaniu Konferencji, a
  cały dochód z Konferencji jest przekazywany na działania propagujące
  Analizę Transakcyjną w Polsce jako naukę i metodę pracy w 4 dziedzinach
  oraz konieczne opłaty związane z prowadzeniem Stowarzyszenia.

Promocja Prelegentów

 1. Każdy Prelegent po zatwierdzeniu Jego abstraktu zostanie
  zaprezentowany na FB konferencji oraz w programie konferencji.
 2. Będzie to możliwe po dostarczeniu przez Prelegenta aktualnego BIO i
  zdjęcia na 14 dni od otrzymania informacji o przyjęciu abstraktu.

Superwizowanie prowadzonych
wystąpień Prelegentów

 1. Jeśli Prelegent chciałby superwizować swoją pracę podczas prowadzonych
  warsztatów, zgłasza to organizatorowi najpóźniej do 7 września, mailowo.
 2. Prelegent poinformuje uczestników o realizowanej superwizji przed
  rozpoczęciem swojego warsztatu lub wystąpienie.
 3. Samodzielnie opłaca pracę superwizora i tłumacza jeśli superwizor jest
  obcojęzyczny

Możliwości rozwiązania kontraktu

Prelegent  ma prawo odwołać swój udział w Konferencji w sytuacjach tzw. siły wyższej. W takich okolicznościach Organizator prosi o pomoc w znalezieniu innego Prelegenta z tej samej dziedziny co Prelegent, który zgodzi się w trybie awaryjnym go zastąpić.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

podpis Prelegenta

podpis Organizatora