Kontrakt dla Prelegenta – gościa

Kontrakt konferencyjny pomiędzy:


Gościem-Prelegentem …………………………………………………………….
 a
 

Organizatorem V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej w Polsce

 

PREAMBUŁA

Zależy nam, aby w ramach V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej pozostać w zgodzie celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej i z założeniami etycznymi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. W związku z tym proponujemy zawarcie kontraktu opisującego współpracę w ramach organizacji i uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej.

Informacje organizacyjne dotyczące konferencji

 1. Data: 14-15.09.2024 r.
 2. Miejsce: Polska, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Kampus Morasko
  Uniwersytetu poznańskiego 5.
 3. Cele V Międzynarodowej Konferencji Analizy Transakcyjnej zwanej dalej Konferencją:
  • poszerzanie wiedzy z analizy transakcyjnej,
  • poznawanie i integracja środowiska zajmującego się Analizą Transakcyjną w Polsce i Europie,
  • umożliwienie poznania nowych badań i koncepcji,
  • uzyskanie wpływów niezbędnych do prowadzenia działalności PTAT, dlatego cały dochód z konferencji zostanie przekazany na działania propagujące Analizę Transakcyjną w Polsce oraz konieczne opłaty związane z prowadzeniem Stowarzyszenia.
 4. Odbiorcy Konferencji:
  • to osoby pracujące:
  • w dziedzinie psychoterapii – pracujący z dorosłymi, dziećmi i rodzinami,
  • w dziedzinie edukacji – nauczyciele, trenerzy, psycholodzy i pedagodzy pracujący w szkołach i poradniach zajmujących się orzecznictwem
   i szkoleniami dla szkół,
  • w dziedzinie doradztwa – doradcy zawodowi pracujący w organizacjach, planujący ścieżki rozwoju pracowników, prowadzący centra rozwojowe oraz pracownicy urzędów pracy i innych placówek zajmujących się ułatwianiem zdobycia kwalifikacji zawodowych i pracy,
  • w dziedzinie organizacji – trenerzy biznesu, konsultanci, hr-owcy, menadżerowie, coachowie,
 5. mogą reprezentować jeden z dwóch poziomów wiedzy i praktyki z AT:
  • poziom I – osoba początkująca w uczeniu się AT – ma wiedzę z poziomu 101,
  • poziom II – osoba zaawansowana w uczeniu się AT – ma powyżej 100 godzin szkoleń w swojej dziedzinie.

Co zapewniamy Gościowi – Prelegentowi

 1. W ramach logistyki:
  • zwrot kosztów podróży na Konferencję: przyjazdu i powrotu gościa do kwoty
   350 Euro po przeprowadzeniu prelekcji i przesłaniu kopii biletu oraz numeru konta,
  • odbiór z lotniska lub dworca i dowóz do hotelu,
  • zapewnienie transportu na Konferencję i powrót z niej w sobotę i niedzielę,
  • zapewnienie transportu na Bankiet wieczorny i powrót z niego,
  • odbiór z hotelu i dowóz na lotnisko lub dworzec,
  • ważne: w przypadku odwołania przyjazdu przez Prelegenta-Gościa, Organizator nie zwraca kosztów poniesionych na zakup potrzebnych biletów,
 2. W ramach zakwaterowania i wyżywienia:
  • rezerwację hotelu o standardzie nie niższym niż 3 gwiazdki,
  • pokrycie kosztów zakwaterowania od pt 13.09 do poniedziałku 16.09. w hotelu,
  • opłacenie w tym czasie wyżywienia,
  • zagwarantowanie posiłków i napoi podczas Konferencji i Bankietu.
 3. Wszyscy Prelegenci z zagranicy i z Polski prowadzą swoje warsztaty i wykłady oraz udostępniają materiały nieodpłatnie.

O co prosimy

Przygotowanie i prowadzenie 60 minutowego wykładu podczas Konferencji, otwartego dla wszystkich Słuchaczy.

 1. Wykład będzie tłumaczony na j. polski konsekutywnie, dlatego przygotowana treść wykładowa powinna uwzględnić w swoim wystąpieniu 50% czasu na tłumaczenie.
 2. Wykład ma dotyczyć zagadnień z głównej dziedziny stosowania AT przez Prelegenta i dostosowany do poziomu I słuchaczy posiadający wiedzę na poziomie 101. Oznacza to więc, że jeśli Prelegent będzie posługiwał się dodatkowymi konstruktami, wychodzącymi poza koncepcję bazową AT, to podczas wykładu poda ich krótkie wytłumaczenie.
 3. Wykład może mieć charakter:
  • rozważań teoretycznych,
  • przedstawienia praktyki stosowania AT lub
  • prezentacji wyników badań empirycznych.
 4. Przygotowanie abstraktu – krótkiego opis wykładu – który zostanie zamieszczony w programie Konferencji i przesłanie go w języku prelegenta, do dnia 15 czerwca 2024 na adres: konferencja@konferencjaat.pl
  • Schemat opisu wykładu (tzw. Abstrakt) ma posiadać:
   • tytuł,
   • poziom słuchaczy do którego jest adresowany (w przypadku Prelegenta-Gościa to poziom I),
   • imię i nazwisko Prelegenta,
   • główne założenie/a lub pytania prezentowane w wystąpieniu,
   • zakres teoretyczny, szczególnie z Analizy Transakcyjnej, do którego odwołuje się wystąpienie,
   • wnioski przedstawione w formie najważniejszych twierdzeń, będących rezultatem rozważań,
   • literaturę powiązaną z prezentowaną podczas wystąpienia teorią,
   • streszczenie powinno być zrozumiałe, syntetyczne i wyczerpujące, a jego maksymalna długość to 250 słów.
 1. Prelegent proszony jest również o przygotowanie prezentacji ilustrującej prowadzony wykład oraz przesłanie jej najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2024 roku na adres: konferencja@konferencjaat.pl
 2. Prezentacja zostanie przetłumaczona na j. polski i wyświetlana podczas prelekcji w tym języku, a po wykładzie udostępniona dla uczestników Konferencji na stronie www.
 3. W przypadku prezentacji danych wrażliwych jak case study pacjenta/klienta prezentację może zastąpić artykuł na ten temat.

Przygotowanie i prowadzenie 180-minutowego warsztatu, związanego z tematem Konferencji, otwartego dla słuchaczy, zainteresowanych główną dziedziną praktykowania Prelegenta.

 1. Warsztat trwać będzie 180 minut, podzielny na dwie części po 90 minut każda z 15 min. przerwą pomiędzy nimi.
 2. Warsztat będzie tłumaczony na j. polski konsekutywne, w związku z czym tłumaczenie zajmie 30% całego czasu warsztatu.
 3. Warsztat będzie z głównej dziedziny zastosowania Prelegenta i dostosowany
  do poziomu I lub II słuchaczy. Jeśli Prelegent wybierze poziom I oznacza to, że jeśli podczas warsztatu pojawią się konstrukty, wychodzące poza koncepcję bazową AT, to podczas warsztatu pojawi się ich krótkie wytłumaczenie.
 4. Prosimy o przygotowanie abstraktu – krótkiego opis warsztatu – który zostanie zamieszczony w programie Konferencji, do dnia 15 czerwca 2024, na adres: konferencja@konferencjaat.pl
  • Opis prowadzonego warsztatu (tzw. Abstrakt) ma posiadać:
   • tytuł,
   • poziom słuchaczy do którego jest adresowany,
   • imię i nazwisko Prelegenta,
   • główne założenia warsztatu – prezentacja głównych tez lub hipotez (uzasadnienie dotyczące zajmowania się tym tematem),
   • cele warsztatu,
   • teorię, szczególnie z Analizy Transakcyjnej, do której odwołuje się warsztat,
   • literaturę, powiązaną z prezentowaną na warsztacie teorią,
   • streszczenie powinno być zrozumiałe, syntetyczne i wyczerpujące, a jego maksymalna długość to 250 słów.
 1. Jeśli chodzi o materiały do warsztatu Prelegent sam zdecyduje czy są potrzebne i jakiego rodzaju oraz czy mogą być udostępnione. O swojej decyzji powiadomi Organizatora wraz z nadesłaniem materiałów do wykładu. Jeśli podejmie decyzje o ich udostępnieniu uczestnikom – wiążący jest ten sam termin i adres wysłania co materiałów do wykładu, tj. 14.08.2024 r.

Prawa autorskie i prawa do wizerunku

 1. Prawa autorskie do przedstawionych materiałów i treści podczas wykładów i warsztatów zostają przy autorach.
 2. Po uzyskaniu zgody Prelegenta Stowarzyszenie ma prawo do ich udostępnienia na stronie www Konferencji dla uczestników.
 3. Prelegenci wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku np. zdjęć lub krótkich filmików zrobionych podczas konferencji, wywiadów. Wizerunek ten może być publikowany na stronie FB Konferencji oraz www i materiałach związanych ze Stowarzyszeniem.
 4. Prelegenci jeśli zgodzą się nagrać informacje o swoim wystąpieniu i/lub udostępnić swoje zdjęcie do reklamowania V Konferencji wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w ww. nośnikach.

Możliwości rozwiązania kontraktu

 1. Prelegent-Gość ma prawo odwołać swój udział w Konferencji w sytuacjach tzw. siły wyższej. W takich okolicznościach Organizator prosi o pomoc w znalezieniu innego prelegenta w stopniu TSTA z tej samej dziedziny co Prelegent-Gość, który zgodzi się w trybie awaryjnym go zastąpić.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w przypadku przekroczenia ustalonych terminów nadesłania abstraktów na tyle znacząco, że uniemożliwi lub znacząco ograniczy zapisy uczestników na warsztaty u Prelegenta-Gościa.

 

 

 

…………………………………………………

…………………………………………………

podpis Prelegenta – Gościa

podpis Organizatora